Sobota, 2017.09.23 Bogusława, Liwiusza, Tekli

Konkurs na komedię dla Teatru Montownia

2013-03-31
klawiatura
Fundacja Teatru Montownia oraz Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury
Teatr Montownia we współpracy z Och-Teatrem ogłaszają konkurs na napisanie dla aktorów Teatru Montownia współczesnej komedii w postaci jednoaktówki. Celem konkursu jest wzbogacenie oferty repertuarowej obu teatrów, promocja rodzimych dramatopisarzy oraz popularyzacja współczesnego dramatu.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator Konkursu
1. Organizatorem konkursu są Fundacja Teatru Montownia oraz Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury.
2. Procedura konkursowa rozpoczyna się z chwilą umieszczenia regulaminu na stronach internetowych organizatorów Konkursu: www.teatrmontownia.pl, www.ochteatr.com.pl  

Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty, uczestnikiem mogą być dramatopisarze z dorobkiem i
debiutanci.
2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone teksty dramatyczne składające się z jednego aktu, zawierające 4 role męskie. Dopuszczalna jest 1 dodatkowa rola.
3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden tekst.
4. Do konkursu nie będą dopuszczane teksty, które mają już swoje realizacje sceniczne lub zostały opublikowane.

Forma, miejsce i termin zgłaszania tekstów
1. Tekst należy nadesłać w formie elektronicznej lub drukowanej.
2. Tekst powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać dane kontaktowe autora (telefon, adres mailowy).
3. Ostateczny termin nadsyłania tekstów upływa 31 marca 2013 r.
4. Teksty należy wysłać na adres: biuro@teatrmontownia.pl lub: Biuro Teatru Montownia, ul. Krakowskie Przedmieście 13/254, 00-071 Warszawa
5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.
6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród.

Jury
W skład jury konkursowego wchodzą: Krystyna Janda, Maria Seweryn, Piotr Cieplak, Rafał Rutkowski i Maciej Wierzbicki.

Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody
1. Główną nagrodą w Konkursie jest wystawienie wyróżnionego tekstu przez Teatr Montownia na deskach Och-Teatru oraz honorarium za napisanie sztuki.
2. Za zajęcie drugiego miejsca zostanie przyznane wyróżnienie w postaci próby czytanej tekstu oraz nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł.
3. Przyznane nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o obowiązujące podatki, zgodnie z przepisami prawa.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie laureatom nagród odbędzie się na początku sezonu teatralnego 2013/2014.
5. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach internetowych organizatorów Konkursu.

Postanowienia końcowe
Organizatorzy Konkursu przewidują możliwość zmiany Regulaminu, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie Konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego mających wpływ na prowadzenie konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów Konkursu.
Wszelkie pytanie dotyczące konkursu porosimy kierować na adres: biuro@teatrmontownia.pl,
tel. 22 428 22 28
Projekt i realizacja: direktpoint